I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia Airflow Prophylaxis Master będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Airflow Prophylaxis Master to unikalne rozwiązanie do stosowania w próchnicy, profilaktyce chorób przyzębia i leczeniu podtrzymującym. Zaprojektowane do intensywnego użytkowania przez profesjonalistów, urządzenie cechuje się wyjątkową ergonomią, wysoką precyzją, prostotą konserwacji i zgodnością z najwyższymi standardami higienicznymi.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Urządzenie ma zastosowanie na zębach naturalnych, na wszystkich gładkich powierzchniach, wgłębieniach, szczelinach i powierzchniach stycznych, wypełnieniach i implantach.
 2. Airflow należy umieścić blisko podłączenia/odpływu wody.
 3. Wyłączyć dopływ wody, gdy urządzenie nie jest używane. Urządzenia nie wyposażono w system Aquastop i przewód doprowadzający wodę EG-110 może się odłączyć lub przeciekać: ryzyko zalania. 
 4. Ustawić urządzenie tak, aby włącznik urządzenia był stale dostępny.
 5. Umieścić wyrób medyczny (jednostkę sterującą) na szafce dentystycznej w pozycji odpowiedniej do wykonywanych zabiegów i pozostawić taką ilość wolnego miejsca, która zapewni łatwą obsługę i prawidłowe napowietrzanie.
 6. Zachować 10 cm luz wokół urządzenia przez cały czas. Nie stawiać na innych urządzeniach.
 7. Decyzję dotyczącą stosowania Airflow u pacjentów z chorobą zakaźną lub pacjentów z ryzykiem infekcji podejmuje stomatolog/lekarza w oparciu o indywidualny przypadek zgodnie z poziomem ochrony lekarza, oceną ryzyka dla pacjenta oraz przepisów obowiązujących w danym kraju.
 8. W przypadku pacjentów w trakcie terapii bifofosfonianami, decyzję o zastosowaniu Airflow podejmuje stomatolog/lekarz w zależności od stanu zdrowia jamy ustnej pacjenta.
 9. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 10. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 11. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 12. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie – przycisk on.
 2. Biała lampka świeci, komora proszkowa włączy się po zwiększeniu ciśnienia. Podczas zmniejszania ciśnienia w komorze, przewód Airflow automatycznie odpowietrzy się
  i biała lampka wyłączy się pod koniec procesu.
 3. Zmniejszenie ciśnienia w komorze proszkowej może zająć maksymalnie 10 sekund.
  W tym czasie, zaleca się pozostawienie rękojeści Airflow w uchwycie z końcówką dyszy skierowaną w dół, aby uniknąć pryskania w górę oczyszczonego powietrza
  i pozostałości proszku.
 4. Ustawić moc.
 5. Ustawić natężenie przepływu wody.
 6. Przystąpić do pracy.
 7. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie – przycisk off.
 8. Oczyścić, zdezynfekować i wysterylizować rękojeść i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w obecności palnych środków znieczulających lub gazów utleniających (np. tlenków azotu (N2O) i tlenu) lub w bliskim sąsiedztwie rozpuszczalników lotnych (np. eteru lub alkoholu). Nieprzestrzeganie zalecenia grozi ryzykiem wybuchu.
 2. Nie przechowywać proszku w pobliżu kwasów lub źródeł ciepła.
 3. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 4. Nie sterylizować komór proszkowych i ich zamknięć/części parą lub w ramach procesu obróbki cieplnej na sucho. Używać wyłącznie aktywnego środka dezynfekującego
  i środków czyszczących o temperaturze otoczenia.
 5. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 6. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 7. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 8. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: