I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia aparat panoramiczny tomograf Kodak CS 9300 C PREMIUM będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

System CS 9300 jest najnowocześniejszym i najbardziej wszechstronnym systemem obrazowania radiologicznego. System łączy w sobie możliwości wykonywania tomografii 3D – małego, średniego i dużego pola obrazowania, pantomografii 2D i najwyższej jakości cefalometrii z unikatową technologią ONE SHOT. Zróżnicowane programy diagnostyczne
i zmienne pola obrazowania pozwalają zatem na użycie aparatu CS 9300 C dla różnych potrzeb diagnostycznych stomatologii i laryngologii: poczynając od endodoncji, w której precyzja radiogramu i niska dawka ma największe znaczenie, aż do rozległych zabiegów chirurgii szczękowo twarzowej i ortodoncji wymagających badań o dużym polu obrazowania. System zawiera oprogramowanie CS 3D Imaging, które nie tylko jest wyposażone w różne funkcje wspierające przygotowanie planu leczenia, ale również jest doskonałym narzędziem do komunikacji z pacjentem. Aplikacja pozwala na przeglądanie warstwa po warstwie przekrojów osiowych, strzałkowych, koronalnych, skośnych i transwersalnych pozwalając
na szybkie uzyskanie pełnej informacji niezbędnej do postawienia trafnej diagnozy. Oprogramowanie zawiera w sobie bogatą bazę implantów różnych producentów oraz pozwala na dodawanie własnych, nietypowych rozmiarów i typów implantów.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Kodak CS 9300 C to urządzenie, które służy do wykonywania cyfrowych obrazów tomograficznych CBCT, pantomograficznych i cefalometrycznych z wykorzystaniem technologii adaptacji warstwy obrazowania do budowy anatomicznej pacjenta.
 2. Urządzenie należy trzymać na płaskiej powierzchni.
 3. Obsługę tomografu należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi tomografu oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący tomograf nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 6. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie.
 2. Ustawić pacjenta korzystając z markerów laserowych i pełnego zestawu pozycjonerów.
 3. Włączyć oprogramowanie, aby wybrać pole obrazowania.
 4. Zrobić zdjęcie.
 5. Powiadomić pacjenta o zakończeniu badania.
 6. W razie awarii wyłączyć tomograf z sieci wyłącznikiem głównym.
 7. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć zasilanie włącznikiem tomografu oraz  zdezynfekować elementy, które miały bezpośrednią styczność z pacjentem. 

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 2. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 3. Nie dopuszczać do pracy przy tomografie osób postronnych.
 4. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 5. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją tomografu.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu i brudu.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: