I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia drukarka 3D Formlabs Form 3 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Drukarka 3D Formlabs Form 3 wykorzystuje technologię LFS (Low Force Stereolithography™), która zapewnia wysoką precyzję wytwarzania przy zwiększonej szybkości druku. Za sprawą zmniejszonej plamki lasera do 85 mikrometrów można uzyskać bezkonkurencyjną dokładność odwzorowania każdego detalu. Wbudowane czujniki monitorują pracę urządzenia i utrzymują stałe warunki podczas drukowania, co gwarantuje powtarzalność produkcji. Struktury podporowe są cienkie, dzięki czemu modele cechują się gładką powierzchnią. Łatwiejsze usuwanie podpór to także krótszy czas obróbki wydruków.
Laser o mocy 250 mW posiada certyfikat EN 60825-1:2007.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Drukarka 3D to urządzenie drukujące z żywic fotopolimerowych.
 2. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi drukarki 3D oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 5. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Po rozpoczęciu drukowania nie wolno dotykać modelu, ponieważ grozi
  to poparzeniem.
 2. Po rozpoczęciu drukowania nie wolno wkładać części ciała oraz obcych przedmiotów w obszar roboczy drukarki, ponieważ grozi to obrażeniami ciała obsługującego oraz uszkodzeniem urządzenia.
 3. W czasie pracy należy:
 1. Wyłączyć drukarkę.
 2. Wydrukowany model należy zdjąć ze stołu dopiero po jego ostygnięciu.
 3. Uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie wolno zdejmować osłon i zabezpieczeń zamocowanych na urządzeniu.
 3. Nie wolno ingerować w gorące strefy oznaczone specjalnym piktogramem, a także
  w ruchome mechanizmy w trakcie procesu drukowania.
 4. Nie wolno sięgać do wnętrza drukarki podczas jej pracy.
 5. Nie wolno dotykać gorącego stołu bezpośrednio po drukowaniu.
 6. Nie wolno obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękami.
 7. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
 8. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 9. Nie wolno czyścić i przesuwać urządzenia przy włączonym zasilaniu.
 10. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 11. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 12. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 13. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: