I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia fizjodyspenser Nouvag MD20 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Urządzenie przeznaczone jest do wiercenia, wkręcania i piłowania kości. MD20 zawiera pompkę przewodową do chłodzenia instrumentów obrotowych w celu zapobiegania uszkodzeniom tkanek.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Sterowane mikroprocesorem urządzenie fizjodyspenser Nouvag MD20 znajduje zastosowanie w implantologii i mikrochirurgii.
 2. Ustawić urządzenie tak, aby włącznik urządzenia był stale dostępny.
 3. Rękojeści i kątnice należy dodawać tylko wtedy, gdy silnik elektroniczny jest zatrzymany.
 4. Po każdym zabiegu należy przeprowadzić czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację.
 5. Jeśli sterylizowany materiał nie zostanie natychmiast użyty, powinien być oznaczony na opakowaniu ze wskaźnikiem sterylizacji i datą sterylizacji.
 6. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 7. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 8. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 9. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie.
 2. Ustawić parametry.
 3. Przystąpić do pracy.
 4. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie.
 5. Oczyścić, zdezynfekować i wysterylizować rękojeść i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki.
 3. Nie czyścić silnika elektronicznego sprężonym powietrzem.
 4. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 5. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 6. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 7. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 8. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Należy autoklawować materiał zapakowany w przezroczystą torbę. Autoklawowanie bez przezroczystej torby może spowodować uszkodzenie silnika elektronicznego. Sterylizowane opakowanie może być wypełnione tylko do 80%. Maksymalna temperatura sterylizacji to 134°C. Producent sugeruje aby poczekać, aż silnik elektroniczny ostygnie po autoklawowaniu.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: