I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia frezarka inLab MC XL będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Frezarka inLab MC XL to szybkie urządzenie frezujące i szlifujące na mokro z wieloma opcjami produkcyjnymi. Przełączanie z trybu szlifowania na frezowanie odbywa się w kilku prostych krokach. Odbudowy z ceramiki szklanej i hybrydowej można wytworzyć z niezwykłą szybkością i precyzją, przeprowadzając jednocześnie podwójne obrabianie czteroosiowe. Powstanie pełnokonturowej korony to kwestia niespełna 10 minut.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Urządzenie umożliwia szybkie i precyzyjne wykonanie prac całoceramicznych.
 2. Obsługę frezarki należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi frezarki oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący frezarkę nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 5. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy frezarki należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie – przycisk znajduje się z przodu frezarki po prawej stronie.
 2. Podnieść pokrywę środkowej części urządzenia.
 3. Włożyć w odpowiednie miejsce materiał do obróbki. Sprawdzić, czy materiał został zamocowany prawidłowo i stabilnie.
 4. Zamknąć pokrywę.
 5. Ustawić odpowiednie parametry pracy urządzenia.
 6. Rozpocząć pracę.
 7. W razie awarii wyłączyć frezarkę z sieci wyłącznikiem głównym.
 8. Po zakończeniu pracy wyłączyć frezarkę – przycisk znajduje się z przodu frezarki po prawej stronie.
 9. Oczyścić powierzchnię i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać frezarki w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu. 
 2. Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Należy zapewnić dostateczny obieg powietrza wokół urządzenia.
 3. Nie wolno blokować włączników krańcowych lub innych elementów unieruchamiających maszynę po otwarciu pokrywy.
 4. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 5. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 6. Nie dopuszczać do pracy przy frezarce osób postronnych.
 7. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 8. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją frezarki.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu i brudu.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: