I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia Kodak RVG 5100 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Cyfrowy system Kodak RVG 5100 pozwala na wykonywanie i analizowanie zdjęć radiologicznych w sposób łatwy i szybki. Kodak RVG 5100 został zostało wykonane tak, aby każde zdjęcie gwarantowało wysoką jakość niezbędną do poprawnej i szybkiej diagnozy. Urządzenie posiada czujnik umożliwiający precyzyjne pozycjonowanie. Jego zaokrąglone brzegi są komfortowe dla pacjentów. Cala elektronika RVG znajduje się w sensorze oraz
w niewielkim przetworniku EasyDrive zintegrowanych z kablem łączącym sensor
z komputerem. Kodak RVG można przenosić między pomieszczeniami. Połączony z kablem pilot umożliwia aktywację sensora i wstępne ustawienie ekspozycji. Ulokowany z tyłu urządzenia przewód umożliwia umieszczenie czujnika w dowolnej pozycji w ustach pacjenta. Wodoszczelny sensor pozwala na zanurzanie w środku dezynfekcyjnym. Odporna na wstrząsy obudowa chroni przed zagryzieniem, upadkiem i innymi uszkodzeniami. Elastyczny i trwały przewód został przetestowany poprzez wielokrotne zwijanie i skręcanie.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Kodak RVG 5100 to czujnik o wysokich parametrach obrazowania. Zapewnia czysty
  i ostry obraz, ukazując dużo szczegółów anatomicznych.
 2. Obsługę czujnika należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi czujnika oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący sensor nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 5. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Umieścić sensor w odpowiednim miejscu w jamie ustnej pacjenta.
 2. Włączyć czujnik – przycisk na pilocie.
 3. Zrobić zdjęcie.
 4. Wyciągnąć sensor z jamy ustnej pacjenta.
 5. Po zakończeniu pracy należy zdezynfekować sensor. 

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 2. Nie dopuszczać do pracy przy sensorze osób postronnych.
 3. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 4. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją czujnika.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu i brudu.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: