I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia lampa do wybielania zębów Prevdent SL-TW900 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Lampa do wybielania PrevDent SL-TW900 jest wysokowydajna, sprawia, że zabiegi wybielania zębów przynoszą efekty i są szybko widoczne. Pozwala na dostosowanie czasu, intensywności i światła oraz aby indywidualnie dostosować protokół do każdego pacjenta. Wyposażona w prosty w obsłudze panel sterujący. Jest łatwa do złożenia i mobilna dzięki stojakowi wyposażonemu w kółka.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Prevdent SL-TW900 jest lampą, która wytwarza określoną temperaturę potrzebną
  do przyspieszenia działania środka wybielającego.
 2. Nie należy używać urządzenia u pacjentów, którzy cierpią na nadwrażliwość na światło lub zażywają leki fotouczulające.
 3. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 6. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży i środków ochrony wzroku – gogle.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie.
 2. Ustawić odpowiednie parametry: czas wybielania, moc, tryb.
 3. Ustawić aparat w odpowiedniej odległości od jamy ustnej pacjenta.
 4. Po uruchomieniu, maszyna będzie wydawać sygnał dźwiękowy co minutę.
 5. Po zakończeniu pracy, maszyna będzie wydawać trzy sygnały dźwiękowe. 
 6. Wyłączyć urządzenie.
 7. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać lampy w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu oraz w obecności gazów łatwopalnych (mieszaniny znieczulające, tlen).
 2. Nie patrzeć bezpośrednio w światło.
 3. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 4. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 5. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 6. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 7. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: