I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia lampa polimeryzacyjna Mectron Starlight SLER będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Starlight SLER jest urządzeniem do polimeryzacji kompozytów światłoutwardzalnych, wykorzystującym źródło światła w postaci wysoce wydajnej monochromatycznej diody LED (długość fali świetlnej od 440 do 480 nm), o szczytowej długości fali wynoszącej
460 nm. W przeciwieństwie do tradycyjnych lamp halogenowych, całe światło emitowane przez urządzenie Starlight SLER jest wykorzystywane do aktywacji kamforochinonu pełniącego rolę fotoinicjatora. Oznacza to możliwość uzyskania doskonałych efektów polimeryzacji przy wykorzystaniu znacznie mniejszej ilości energii i bez promieniowania cieplnego. Światło emitowane przez diodę jest koncentrowane w światłowodzie za pomocą optycznego elementu skupiającego o kształcie specjalnie zaprojektowanym do tego celu. Urządzenie składa się z jednostki ładującej i rękojeści zasilanej akumulatorem litowo-jonowym. Ergonomiczny 8 mm światłowód. Włókna szklane zapewniają maksymalne przewodzenie.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Diodowe lampy polimeryzacyjne Soft Light Energy Release – SLER. Znaczne zmniejszenie efektu skurczu polimeryzacyjnego.
 2. Sześć trybów pracy.
 3. Pacjenci z udokumentowanymi chorobami siatkówki powinni zasięgnąć porady lekarza okulisty przed zabiegiem. Powinni oni otrzymać specjalne zezwolenie na wykonanie zabiegu urządzeniem Starlight SLER.
 4. Obsługę lampy należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi lampy oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 5. Pracownik obsługujący lampę nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 6. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 7. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy lampy należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Zamocować światłowód w rękojeści. Zrobić to obracając światłowód lekko w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara do chwili napotkania na opór.
 2. Zamocować osłonę optyczną na światłowodzie.
 3. Włączyć urządzenie.
 4. Wybrać odpowiedni tryb pracy.
 5. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć zasilanie włącznikiem lampy.
 6. Zdjąć rękojeść z ładowarki.
 7. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie obudowy za pomocą tkaniny zwilżonej niezbyt mocnym detergentem lub roztworem środka dezynfekującego o neutralnym pH (pH 7). 
 8. Chronić styki elektryczne przed kontaktem z płynem.
 9. Uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać lampy w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu oraz w obecności gazów łatwopalnych (mieszaniny znieczulające, tlen).
 2. Nie instalować urządzenia na lub w pobliżu źródeł ciepła. Należy zapewnić dostateczny obieg powietrza wokół urządzenia.
 3. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego
  lub światła ultrafioletowego.
 4. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 5. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego ładowarkę.
 6. Nie wolno zwierać styków elektrycznych rękojeści przedmiotami metalowymi lub płynami.
 7. Nie należy użytkować niniejszego urządzenia u pacjentów z rozrusznikami serca
  lub innymi wszczepianymi urządzeniami elektrycznymi. Ten sam wymóg dotyczy operatorów urządzenia.
 8. Nie wolno kierować strumienia światła w oczy. Światło powinno być stosowane tylko
  w tej części jamy ustnej, która jest poddawana zabiegowi.
 9. Nie należy kierować strumienia światła na dziąsła lub inne tkanki miękkie (jeżeli będzie to konieczne, to należy te części jamy ustnej odpowiednio osłonić).
 10. Nie dopuszczać do pracy przy lampie osób postronnych.
 11. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 12. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją lampy polimeryzacyjnej.
 3. Trzymać urządzenie w miejscu zabezpieczonym przed wiatrem i przypadkowymi rozbryzgami wody lub innych płynów.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: