I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia mieszalnik do mas wyciskowych Pentamix 3 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Po naciśnięciu jednego przycisku, Pentamix 3 miesza i dozuje jednorodną, pozbawioną pęcherzyków powietrza masę, gwarantując wykonanie wycisku o wysokiej dokładności, a co za tym idzie, idealne dopasowanie ostatecznego uzupełnienia protetycznego.
Przycisk uruchamiający mieszalnik umieszczono po obu stronach urządzenia (dla osób prawo- i leworęcznych). 

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Pentamix 3 to urządzenie do automatycznego mieszania mas wyciskowych..
 2. Urządzenie przystosowane jest do pracy w pozycji stojącej. Mieszalnik można również zamontować na ścianie.
 3. Ustawić urządzenie tak, aby włącznik urządzenia był stale dostępny.
 4. Urządzenie przeznaczone do pracy z pastami Penta. Masy wyciskowe Penta, produkowane przez 3M ESPE opracowane zostały specjalnie dla tego urządzenia
  i dostępne są w specjalnych opakowaniach z folii. W urządzeniu Pentamix 3 wolno stosować masy tylko w takiej formie.
 5. Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia Pentamix 3, np. maksymalną szybkość mieszania, należy stosować pojemniki Penta wzmocnione metalem (posiadające metalowe wzmocnienie) i czerwone końcówki mieszające Penta. W przypadku zastosowania mas w całkowicie plastikowych pojemnikach, które nie spełniają wymagań, urządzenie automatycznie zmniejsza szybkość mieszania jako zabezpieczenie.
 6. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 7. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 8. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 9. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Przed użyciem zamknąć pokrywę urządzenia. 
 2. Włączyć urządzenie – włącznik znajduje się w górnej części urządzenia. Po włączeniu urządzenia dioda sygnalizacyjna miga kilka razy, a następnie świeci stałym światłem, co sygnalizuje, że urządzenie jest gotowe do pracy.
 3. Włożyć opakowanie z masą do pojemnika zgodnie z instrukcją obsługi.
 4. Założyć końcówkę mieszającą zgodnie z instrukcją obsługi.
 5. Nacisnąć przycisk „start”.
 6. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie – włącznik znajduje się w górnej części urządzenia.
 7. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie wolno wystawiać urządzenia na kontakt z rozpuszczalnikami, łatwopalnymi cieczami oraz silnym źródłem ciepła. Wymienione elementy mogą uszkodzić obudowę z tworzywa sztucznego. 
 3. Nie wkładać do urządzenia żadnych przedmiotów. Ryzyko porażenia prądem.
 4. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 5. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 6. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 7. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 8. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przed każdą wymianą krążka tłoka wyłączyć urządzenie i wyjąć przewód zasilający
  z gniazdka.
 3. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 4. Podczas czyszczenia urządzenia uważać, aby środki czyszczące nie dostały się
  do wnętrza, ponieważ może to spowodować spięcie lub niebezpieczne, nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
 5. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 6. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: