I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia mikroskop diagnostyczny OPMI PICO będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Mikroskop OPMI PICO to kompaktowy, łatwy w użyciu mikroskop idealnie sprawdzający się podczas leczenia endodontycznego. Oprócz ergonomicznej konstrukcji oferuje on wiele innowacyjnych funkcji, które optymalizują jakość diagnostyki i leczenia. Został zaprojektowany w taki sposób, aby łączyć niezwykłą precyzję powiększania z funkcjonalnością i intuicyjną, bardzo łatwą manualną obsługą. Urządzenie nie posiada żadnych odsłoniętych kabli ani zewnętrznych elementów, które mogłyby utrudnić pracę lekarza. Wszystkie przyrządy funkcjonalne, takie jak konsola sterowania obrazem wideo, kamera wideo, kable, źródła światła i światłowody zostały całkowicie ze sobą zintegrowane. Urządzenie jest wyposażone w cyfrowe rozwiązania MediLive, które umożliwiają dokumentowanie pracy przy pomocy nagrań wideo oraz zdjęć. Mikroskop umożliwia pracę w komfortowej pozycji, prawidłowej
z punktu widzenia ergonomii. Pięciostopniowa regulacja powiększania zapewnia jasny obraz – od przeglądu pola roboczego aż do najdrobniejszych szczegółów. Obiektywy o ogniskowych 200 mm, 250 mm i 300 mm, umożliwiają dokładne dopasowanie mikroskopu do indywidualnej, optymalnej odległości roboczej. 

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Urządzenie umożliwia pracę w powiększeniu oraz zapewnia równomierne oświetlenie pola operacyjnego, co znacznie usprawnia leczenie.
 2. Mikroskop jest dostosowany do instalacji ściennej.
 3. Obsługę mikroskopu należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi mikroskopu oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący mikroskop nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 6. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy mikroskopu należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Podłączyć przewód elektryczny do zasilania. Urządzenie jest gotowe do użytku.
 2. W razie awarii wyłączyć mikroskop z sieci wyłącznikiem głównym.
 3. Po zakończeniu pracy wyłączyć mikroskop z gniazdka sieciowego, dokładnie oczyścić powierzchnię i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać mikroskopu w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu. 
 2. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 3. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 4. Nie dopuszczać do pracy przy mikroskopie osób postronnych.
 5. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 6. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją wyciągu turbinowego.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu i brudu.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: