CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia oliwiarka do końcówek stomatologicznych SciCan Statmatic będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

OPIS URZĄDZENIA

Oliwiarka do końcówek stomatologicznych to automatyczny system efektywnego czyszczenia i konserwowania od jednej do trzech końcówek stomatologicznych wraz z ich mechanicznymi nasadkami jednocześnie. To najszybszy i najlepszy sposób,
w jaki można zadbać o końcówki stomatologiczne i wydłużyć ich okres użytkowania. Urządzenie optymalizuje procedury pracy w gabinecie stomatologicznym i w kilka sekund po użyciu końcówki są odpowiednio wyczyszczone i zakonserwowane przed czekającą je sterylizacją. Urządzenie wykonane jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej, co pozwala na długoletnie jego wykorzystanie. Czyści i konserwuje każdą końcówkę, jedną po drugiej, każdą w 15 sekund. System zapewnia, że każde narzędzie otrzymało właściwą ilość konserwantu. Ta precyzyjnie odmierzona doza mieszanki surfaktantu, oleju, propellanu jest podawana w postaci piany, która aktywnie oczyszcza wszystkie elementy końcówki. Nadmiar oleju jest usuwany poprzez stały dopływ strumienia powietrza. W rezultacie narzędzia są idealnie przygotowane
do sterylizacji.

UWAGI OGÓLNE

 1. Oliwiarka jest urządzeniem przeznaczonym do czyszczenia i konserwowania końcówek stomatologicznych.
 2. Obsługę oliwiarki należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi oliwiarki oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący oliwiarkę nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 5. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy oliwiarki należy sprawdzić:

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Przygotować końcówki stomatologiczne do czyszczenia i konserwacji.
 2. Otworzyć drzwiczki urządzenia, zaczepić jedną, dwie lub trzy końcówki
  i zamknąć drzwiczki.
 3. Włączyć cykl czyszczenia i konserwacji naciskając przycisk „start” (w tym czasie następuje uruchamianie).
 4. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego o zakończeniu cyklu otworzyć drzwi oliwiarki i wyjąć przedmioty gotowe do zapakowania i poddania procesowi sterylizacji.
 5. W razie awarii wyłączyć oliwiarkę z sieci wyłącznikiem głównym.
 6. Po zakończeniu pracy wyłączyć oliwiarkę z gniazdka sieciowego, dokładnie oczyścić powierzchnię oraz uporządkować stanowisko pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać oliwiarki w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie umieszczać końcówek stomatologicznych w ilości powyżej trzech sztuk.
 3. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 4. Nie dopuszczać do pracy przy oliwiarce osób postronnych.
 5. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 6. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją oliwiarki.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia oliwiarka do końcówek stomatologicznych SciCan Statmatic będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

OPIS URZĄDZENIA

Oliwiarka do końcówek stomatologicznych to automatyczny system efektywnego czyszczenia i konserwowania od jednej do trzech końcówek stomatologicznych wraz z ich mechanicznymi nasadkami jednocześnie. To najszybszy i najlepszy sposób,
w jaki można zadbać o końcówki stomatologiczne i wydłużyć ich okres użytkowania. Urządzenie optymalizuje procedury pracy w gabinecie stomatologicznym i w kilka sekund po użyciu końcówki są odpowiednio wyczyszczone i zakonserwowane przed czekającą je sterylizacją. Urządzenie wykonane jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej, co pozwala na długoletnie jego wykorzystanie. Czyści i konserwuje każdą końcówkę, jedną po drugiej, każdą w 15 sekund. System zapewnia, że każde narzędzie otrzymało właściwą ilość konserwantu. Ta precyzyjnie odmierzona doza mieszanki surfaktantu, oleju, propellanu jest podawana w postaci piany, która aktywnie oczyszcza wszystkie elementy końcówki. Nadmiar oleju jest usuwany poprzez stały dopływ strumienia powietrza. W rezultacie narzędzia są idealnie przygotowane
do sterylizacji.

UWAGI OGÓLNE

 1. Oliwiarka jest urządzeniem przeznaczonym do czyszczenia i konserwowania końcówek stomatologicznych.
 2. Obsługę oliwiarki należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi oliwiarki oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący oliwiarkę nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 5. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy oliwiarki należy sprawdzić:

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Przygotować końcówki stomatologiczne do czyszczenia i konserwacji.
 2. Otworzyć drzwiczki urządzenia, zaczepić jedną, dwie lub trzy końcówki
  i zamknąć drzwiczki.
 3. Włączyć cykl czyszczenia i konserwacji naciskając przycisk „start” (w tym czasie następuje uruchamianie).
 4. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego o zakończeniu cyklu otworzyć drzwi oliwiarki i wyjąć przedmioty gotowe do zapakowania i poddania procesowi sterylizacji.
 5. W razie awarii wyłączyć oliwiarkę z sieci wyłącznikiem głównym.
 6. Po zakończeniu pracy wyłączyć oliwiarkę z gniazdka sieciowego, dokładnie oczyścić powierzchnię oraz uporządkować stanowisko pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać oliwiarki w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie umieszczać końcówek stomatologicznych w ilości powyżej trzech sztuk.
 3. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 4. Nie dopuszczać do pracy przy oliwiarce osób postronnych.
 5. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 6. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją oliwiarki.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO: