PIEC DO PORCELANY PROGRAMAT P310

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia piec do porcelany Programat P310 będącego wyposażeniem laboratorium.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Programat P310 jest piecem do codziennej pracy. Charakteryzuje się kompaktową budową
i posiada wszystkie najistotniejsze funkcje pieca do wypalania. Piec został wyposażony
w odpowiednią ilość programów Ivoclar Vivadent, które są odpowiednio dopasowane
do wypalania materiałów takich jak: IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS InLine oraz IPS Empress bez konieczności programowania parametrów. Ponadto dostępne jest 300 programów
do indywidualnego wykorzystania. W zależności od zakresu zastosowania, użytkownik może wybrać różne tryby pracy (normalny, zabezpieczony i produkcyjny). Programat P310 jest wyposażony w mufę wykonaną wg technologii QTK2, co zapewnia równomierny rozkład ciepła w komorze grzejnej i prowadzi do osiągnięcia optymalnych rezultatów wypalania oraz przedłuża żywotność grzałki. Nowy system sterowania pompą próżniową oraz zastosowanie technologii podwójnego zaworu zapewnia bezgłośne i energooszczędne działanie pieca.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Piec do porcelany to specjalistyczne urządzenie medyczne mające swoje zastosowanie w protetyce dentystycznej.
 2. Ustawić urządzenie tak, aby włącznik urządzenia był stale dostępny.
 3. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 6. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element suchą, miękką szmatką);
 • działanie przycisków sterujących.

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie – ustawić wyłącznik sieciowy na tylnej ściance w pozycję I.
 2. Bezpośrednio po włączeniu wyświetlacz pokazuje przez kilka sekund ekran startowy. Następnie piec przeprowadza automatyczną samokontrolę. Poprawność działania wszystkich składników pieca zostanie sprawdzona automatycznie.
 3. Nacisnąć przycisk [Next] aby potwierdzić samokontrolę.
 4. Rozpocząć pracę.
 5. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie – ustawić wyłącznik sieciowy
  na tylnej ściance w pozycję O.
 6. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie wolno umieszczać obcych obiektów na otworach wentylacyjnych głowicy. Należy upewnić się, że żadne płyny ani obce substancje nie dostają się do otworów wentylacyjnych głowicy, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne.
 3. Nie umieszczać obiektów w komorze wypalania ręcznie, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo oparzenia. Należy zawsze używać w tym celu dołączonych szczypiec (akcesoria).
 4. Nie dotykać gorących powierzchni głowicy pieca z powodu zagrożenia oparzeniem.
 5. Nie sięgać poza osłonę tylną ręką, a szczególnie palcem. Istnieje ryzyko zmiażdżenia.
 6. Nie wolno zdejmować głowicy pieca, dopóki nie zostaną odłączone kable grzałki
  i termopary.
 7. Nie przenosić głowicy pieca trzymając za kable, ponieważ kable i połączenia mogą ulec uszkodzeniu.
 8. Nie otwierać głowicy pieca ręcznie, ponieważ może to uszkodzić mechanizm otwierania głowicy. Głowica pieca ma napęd elektryczny, który jest sterowany elektronicznie.
 9. Nie podnosić pieca za stolik do chłodzenia.
 10. Nie odkładać stolika do napalania na półkę chłodzącą, ponieważ może to spowodować blokadę zamykania głowicy.
 11. Nie wolno używać pieca bez stolika do napalania.
 12. Nie dotykać żadnych części pieca, które stają się gorące w trakcie użytkowania.
  Istnieje ryzyko oparzenia.
 13. Nie wolno korzystać z pieca, jeśli ulegnie uszkodzeniu rura kwarcowa osłaniająca grzałkę lub izolacja komory wypalania. Istnieje ryzyko porażenia elektrycznego
  w przypadku dotknięcia do odsłoniętej grzałki.
 14. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 15. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 16. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 17. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 18. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Piec do porcelany zawiera włókna ceramiczne i może uwalniać pył ceramiczny.
  Nie używać sprężonego powietrza lub dmuchania, ponieważ może to spowodować uwolnienie pyłu do otoczenia. 
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code