I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia piekarnik elektryczny wolnostojący Silver Crest będącego wyposażeniem kuchni.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Piekarnik elektryczny wolnostojący Silver Crest służy wyłącznie do podgrzewania, gotowania i grillowania potraw.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Urządzenie można ustawiać wyłącznie na podłożu odpornym na wysoką temperaturę. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo pożaru i urządzenie może ulec uszkodzeniu. Płaszczyzna pod dnem urządzenia może się odbarwić lub uszkodzić. Ponadto, w przypadku miękkiego podłoża mogą pozostać trwałe ślady w podkładzie. Ustawić urządzenie tak, aby włącznik urządzenia był stale dostępny.
 2. Podczas obsługi gorącego urządzenia zawsze używaj rękawic kuchennych lub ścierki.
 3. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 6. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Otworzyć drzwiczki urządzenia.
 2. Włożyć jedzenie.
 3. Ustawić moc urządzenia.
 4. Ustawić zegar sterujący.
 5. Włączyć urządzenie.
 6. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie nastawionego czasu.
 7. Po zakończeniu pracy należy wyjąć jedzenie z urządzenia.
 8. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu lub wysokiej wilgotności.
 2. Nie dopuścić do przedostania się cieczy do wnętrza obudowy urządzenia. Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci ani używać go na otwartej przestrzeni. Ponadto, na urządzeniu nie wolno umieszczać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak, na przykład wazony. Powstaje w ten sposób zagrożenie wybuchu pożaru
  i porażenia prądem elektrycznym! Jeśli już ciecz dostanie się do wnętrza obudowy urządzenia, należy natychmiast wyciągnąć wtyk sieciowy urządzenia z gniazda sieciowego i oddać urządzenie do naprawy.
 3. Nie chwytać ani nie dotykać urządzenia, kabla sieciowego ani wtyku wilgotnymi rękoma. Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
 4. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innej cieczy. Przedostanie się cieczy na części przewodzące prąd podczas pracy urządzenia może spowodować grożące śmiercią porażenie prądem elektrycznym.
 5. Nie dotykać grzałek ani okienka w czasie pracy urządzenia lub przed jego ostygnięciem. W czasie pracy nie wkładać rąk do wnętrza komory automatu. Poczekać do ostygnięcia urządzenia. Ryzyko poparzenia.
 6. Nie suszyć nad lub w urządzeniu żadnych tkanin ani przedmiotów. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru.
 7. Nie używać blachy do pieczenia do przechowywania i przygotowywania kwaśnych, zasadowych lub słonych potraw.
 8. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 9. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 10. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 11. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 12. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: