PIEZOSURGERY WHITE

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia piezosurgery white będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Piezosurgery white to urządzenie, które wykorzystuje technologię ultradźwięków piezoelektrycznych do generowania mikrowibracji końcówek w celu skutecznego cięcia zmineralizowanej tkanki. Pozwala to na skuteczne i bezpieczne cięcie z zachowaniem ciągłości skostniałych powierzchni. Urządzenie jest zgodne z normą IEC 60601-1-2.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Piezosurgery white jest piezoelektrycznym urządzeniem ultradźwiękowym przeznaczonym do chirurgii kostnej.
 2. Kiedy pokrywa pompy perystaltycznej jest otwarta, nie należy operować sterownikiem nożnym urządzenia Piezosurgery white. Ruchome części mogą wywołać obrażenia
  u użytkownika.
 3. Drgania wysokiej częstotliwości i zużycie mogą w rzadkich przypadkach prowadzić
  do pęknięcia końcówki roboczej. Zdeformowane lub w inny sposób uszkodzone końcówki robocze są podatne na uszkodzenia podczas ich użytkowania.
  Takich końcówek nie wolno używać.
 4. Nie używaną rękojeść należy zawsze umieszczać na jej wsporniku.
 5. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie musi być uziemione.
 6. Zawsze należy ustawiać urządzenie w taki sposób, by przełącznik zasilania był łatwo dostępny, ponieważ przełącznik ten stanowi rozłącznik.
 7. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 8. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 9. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 10. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – oczyścić, zdezynfekować
  i wysterylizować światłowód oraz osłonę optyczną przy użyciu autoklawu parowego
  z maksymalną temperaturą 132° przez 4 minuty);
 • czy pod urządzeniem nie zebrała się woda;
 • czy wszelkie przedmioty wielokrotnego użytku nadające się do sterylizacji w autoklawie (rękojeść, końcówki robocze, klucz dynamometryczny) powróciły do temperatury pokojowej po sterylizacji parą. Nie należy przyspieszać procesu chłodzenia;
 • czy w rękojeści jest umieszczona odpowiednia dla zabiegu końcówka robocza.
 • działanie przycisków sterujących.

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie – patrząc na urządzenie od strony frontowej, ustawić przełącznik po lewej stronie korpusu urządzenia na pozycji „I”, uważając by nie nacisnąć sterownika nożnego. Na urządzeniu pojawią się 4 symbole. W tym momencie urządzenie ustawiane jest na tryb domyślny i jest gotowe do pracy.
 2. Wybrać odpowiedni tryb pracy.
 3. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie – patrząc na urządzenie od strony frontowej, ustawić przełącznik po lewej stronie korpusu urządzenia na pozycji „O”, uważając by nie nacisnąć sterownika nożnego.
 4. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu oraz
  w obecności gazów łatwopalnych (mieszaniny znieczulające, tlen).
 2. Nie instalować urządzenia nad lub w pobliżu źródeł ciepła. Należy zapewnić dostateczny obieg powietrza wokół urządzenia. Pozostawić wystarczającą ilość miejsca, zwłaszcza w pobliżu wentylatora umieszczonego w tylnej części urządzenia.
 3. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego
  lub światła ultrafioletowego.
 4. Nie zginać, nie zmieniać kształtu i nie ostrzyć końcówek roboczych w żaden sposób.
 5. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 6. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 7. Nie należy użytkować niniejszego urządzenia u pacjentów z rozrusznikami serca
  lub innymi wszczepianymi urządzeniami elektrycznymi. Ten sam wymóg dotyczy operatorów urządzenia.
 8. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 9. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 10. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją lampy polimeryzacyjnej.
 3. Trzymać urządzenie w miejscu zabezpieczonym przed wiatrem i przypadkowymi rozbryzgami wody lub innych płynów.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

Kliknij aby ocenić ten post!
[Całość: 0 Średnia: 0]

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Kliknij aby ocenić ten post!
  [Całość: 0 Średnia: 0]

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code