I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia piezosurgery white będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Piezosurgery white to urządzenie, które wykorzystuje technologię ultradźwięków piezoelektrycznych do generowania mikrowibracji końcówek w celu skutecznego cięcia zmineralizowanej tkanki. Pozwala to na skuteczne i bezpieczne cięcie z zachowaniem ciągłości skostniałych powierzchni. Urządzenie jest zgodne z normą IEC 60601-1-2.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Piezosurgery white jest piezoelektrycznym urządzeniem ultradźwiękowym przeznaczonym do chirurgii kostnej.
 2. Kiedy pokrywa pompy perystaltycznej jest otwarta, nie należy operować sterownikiem nożnym urządzenia Piezosurgery white. Ruchome części mogą wywołać obrażenia
  u użytkownika.
 3. Drgania wysokiej częstotliwości i zużycie mogą w rzadkich przypadkach prowadzić
  do pęknięcia końcówki roboczej. Zdeformowane lub w inny sposób uszkodzone końcówki robocze są podatne na uszkodzenia podczas ich użytkowania.
  Takich końcówek nie wolno używać.
 4. Nie używaną rękojeść należy zawsze umieszczać na jej wsporniku.
 5. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, urządzenie musi być uziemione.
 6. Zawsze należy ustawiać urządzenie w taki sposób, by przełącznik zasilania był łatwo dostępny, ponieważ przełącznik ten stanowi rozłącznik.
 7. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 8. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 9. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 10. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie – patrząc na urządzenie od strony frontowej, ustawić przełącznik po lewej stronie korpusu urządzenia na pozycji „I”, uważając by nie nacisnąć sterownika nożnego. Na urządzeniu pojawią się 4 symbole. W tym momencie urządzenie ustawiane jest na tryb domyślny i jest gotowe do pracy.
 2. Wybrać odpowiedni tryb pracy.
 3. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie – patrząc na urządzenie od strony frontowej, ustawić przełącznik po lewej stronie korpusu urządzenia na pozycji „O”, uważając by nie nacisnąć sterownika nożnego.
 4. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu oraz
  w obecności gazów łatwopalnych (mieszaniny znieczulające, tlen).
 2. Nie instalować urządzenia nad lub w pobliżu źródeł ciepła. Należy zapewnić dostateczny obieg powietrza wokół urządzenia. Pozostawić wystarczającą ilość miejsca, zwłaszcza w pobliżu wentylatora umieszczonego w tylnej części urządzenia.
 3. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego
  lub światła ultrafioletowego.
 4. Nie zginać, nie zmieniać kształtu i nie ostrzyć końcówek roboczych w żaden sposób.
 5. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 6. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 7. Nie należy użytkować niniejszego urządzenia u pacjentów z rozrusznikami serca
  lub innymi wszczepianymi urządzeniami elektrycznymi. Ten sam wymóg dotyczy operatorów urządzenia.
 8. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 9. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 10. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją lampy polimeryzacyjnej.
 3. Trzymać urządzenie w miejscu zabezpieczonym przed wiatrem i przypadkowymi rozbryzgami wody lub innych płynów.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: