CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia stacja uzdatniania wody HYDROLAB będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

OPIS URZĄDZENIA

Demineralizator wody HLP Technical 20 o wydajności 20 litrów na godzinę. Wyposażony w kapsułę mikrofiltracyjną oraz pompę zwiększającą ciśnienie zasilania.

Procesy oczyszczania wody są w pełni zautomatyzowane i bezobsługowe.
Stopnie oczyszczania wody:

Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:

Urządzenie to może poprzez rozprowadzenie odpowiedniej sieci zaopatrywać w wodę kilka pomieszczeń laboratoryjnych, zmywarki, autoklawy itp. Umożliwia otrzymanie wody trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia czystości według normy PN-EN ISO 3696: 1999 ASTM, CLSI oraz FP X.

UWAGI OGÓLNE

 1. Demineralizator serii HLP to urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium
  w zakresie zapotrzebowania na ultraczystą wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych.
 2. Obsługę stacji uzdatniania wody należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi stacji oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący stację uzdatniania wody nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 5. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy demineralizatora należy sprawdzić:

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Wykonać próbę ciśnieniową szczelności demineralizatora.
 2. Otworzyć zawór wody wodociągowej zasilającej demineralizator.
 3. Otworzyć „KRAN H20”, gdy pojawi się woda – zamknąć.
 4. Sprawdzić szczelność demineralizatora.
 5. Otworzyć zawór zbiornika.
 6. W razie awarii wyłączyć stację uzdatniania wody z sieci wyłącznikiem głównym.
 7. Po zakończeniu pracy wyłączyć demineralizator z prądu przełącznikiem „0-1” na pozycję „0”.
 8. Zamknąć zawór zasilający urządzenie na przyłączu zasilającym.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuszczać do pracy stacji uzdatniania wody w obecności gazu lub par wybuchowych.
 2. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 3. Nie dopuszczać do pracy przy autoklawie osób postronnych.
 4. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 5. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją sterylizatora.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: