I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia THE WAND STA SYSTEM będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Technologia The Wand umożliwia bezbolesne deponowanie wszystkich rodzajów znieczuleń. Dedykowana wrażliwym, zdenerwowanym, a zwłaszcza najmłodszym pacjentom. Urządzenie jest wyposażone w technologię STA – Single Tooth Anesthesia – System znieczulania Pojedynczego Zęba. The Wand STA, umożliwia szeroki wybór procedur znieczulania – począwszy od znieczuleń podniebiennych, poprzez przewodowe, nasiękowe, do znieczuleń śródwięzadłowych włącznie. Jest to pierwszy komputerowo kontrolowany system do podawania znieczuleń miejscowych, który umożliwia bezbłędne wprowadzenie igły w szparę ozębnową z precyzją deponowania nieosiągalną dla metod manualnych. Dzięki komputerowemu systemowi Dynamicznego Pomiaru Ciśnienia Deponowania ( DPS – Dynamic Pressure Sensing) zapewnia podawanie znieczuleń miejscowych w sposób przewidywalny
i powtarzalny. The Wand STA, to jedyny system wyposażony w technologię informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym. Opatentowana technologia nawigacji dźwiękowej i wizualnej umożliwia precyzyjną lokalizację obszaru deponowania w przestrzeni pomiędzy powierzchnią zęba
a ścianą zębodołu. The Wand STA monitoruje i kontroluje w czasie rzeczywistym zarówno ciśnienie iniekcji, jak i dawkę przepływającego anestetyku. Zapewnia to podanie wymaganej dawki środka znieczulającego w obszar aparatu więzadłowego i szpary ozębnowej. System wyposażony jest w niezwykle lekkie, ergonomicznie zaprojektowane, sterylne i bezpieczne jednorazowe końcówki robocze, które zapewniają znakomitą widoczność oraz precyzję operowania w polu zabiegowym. 

III. UWAGI OGÓLNE

 1. The Wand STA to mikroprocesorowe urządzenie do bezbolesnego podawania wszystkich rodzajów znieczuleń miejscowych.
 2. Z systemem STA należy używać końcówek, igieł i innych składników, które produkowane są przez firmę Milestone Scientific lub przez nią rekomendowane.
 3. Należy unikać zewnętrznych zakłóceń na częstotliwościach radiowych (RFI) lub promieniowania elektromagnetycznego, które mogą oddziaływać na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
 4. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 5. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 6. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 7. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie – nacisnąć przycisk ON znajdujący się w tylnej części urządzenia.  Po włączeniu urządzenia tłok automatycznie znajdzie się w pozycji wyjściowej.
  W tym momencie urządzenie ustawione jest domyślnie na tryb STA.
 2. Wyjąć igłę ze sterylnego opakowania, zachowując jej sterylność.
 3. Mocno trzymać końcówkę The STA Wand. Umieścić plastikową część igły
  na końcówce i dokręcić ją. Igła musi być szczelnie dokręcona.
 4. Po nałożeniu igły na końcówkę, umieścić osłonkę igły w gnieździe z jednej ze stron urządzenia.
 5. Wsunąć ampułkę ze środkiem znieczulającym częścią zakończoną diafragmą
  (z metalową częścią) do pojemnika na ampułkę, wciskając ją mocno do momentu,
  aż będzie można wyczuć, że szpic przebił gumową diafragmę.
 6. Część otwartą z kołnierzem umieścić w gnieździe na pojemnik z ampułką na szczycie urządzenia i przekręcić odwrotnie do kierunku wskazówek zegara.
 7. Po umieszczeniu pojemnika na ampułkę na urządzeniu, STA automatycznie odpowietrzy przewód końcówki i igłę. Końcówka jest wówczas gotowa do pracy.
 8. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie – nacisnąć przycisk OFF znajdujący się w tylnej części urządzenia.
 9. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie instalować urządzenia nad lub w pobliżu źródeł ciepła. Należy zapewnić dostateczny obieg powietrza wokół urządzenia. Pozostawić wystarczającą ilość miejsca, zwłaszcza w pobliżu wentylatora umieszczonego w tylnej części urządzenia.
 3. Nie wolno wyginać igły podczas używania. Deformowanie i wyginanie igły może spowodować nieprawidłowe działanie końcówki STA Wand/SafetyWand.
 4. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 5. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 6. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 7. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 8. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Codziennie należy sprawdzać „O” Ring tłoka pod kątem pęknięć, uszkodzeń lub braku smaru:
 1. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 3. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: