I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia unit stomatologiczny A-DEC 500 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Unit stomatologiczny A-DEC 500 składa się z sześciu elementów:

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Fotel dentystyczny A-DEC 500 zapewnia delikatne podparcie i komfort pacjenta oraz zapewnia utrzymanie zdrowej postawy ciała stomatologa, zapobiegając bólowi
  i dyskomfortowi.
 2. Unit należy trzymać na płaskiej powierzchni.
 3. Obsługę unitu należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi unitu oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący unit nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 6. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy unitu należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć unit – konsoleta ma dwa włączniki: włącznik na fotelu oraz włącznik unitu po prawej stronie konsolety lekarza. Włącznik unitu steruje zasilaniem konsolety, a także pozostałych modułów mocowanych do fotela.
 2. Ustawić odpowiednią pozycję fotela – należy użyć przycisków ustawiania położenia fotela.
 3. Wyciągnąć potrzebną końcówkę z uchwytu lub pociągnąć końcówkę mocowaną na wysięgniku Continental. Dana końcówka zostanie automatycznie aktywowana. 
 4. Nacisnąć sterownik nożny pracą końcówek, aby uruchomić aktywną końcówkę.
  Fotel zabiegowy zostanie zablokowany.
 5. Po zakończeniu zabiegu, należy odłożyć końcówkę na swoje miejsce. 
 6. Zdjąć stopę z sterownika nożnego w celu odblokowania fotelu.
 7. W razie awarii wyłączyć unit z sieci wyłącznikiem głównym.
 8. Po każdym pacjencie należy dokonać poniższych czynności:
 1. Po zakończeniu całodziennej pracy wyłączyć zasilanie włącznikiem unitu.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 2. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 3. Nie dopuszczać do pracy przy unicie osób postronnych.
 4. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 5. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją unitu.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu, brudu i wilgotnych powierzchni.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: