I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia wirówka PRF Duo Quattro będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Wirówka PRF Duo Quattro to urządzenie do otrzymywania różnych frakcji fibryny bogatopłytkowej – A-PRF+, i-PRF oraz innych. Są one autogennym materiałem, który poprzez wykorzystanie naturalnej regeneracji wspomaga i przyśpiesza gojenie tkanek.
Wirówka pozwala otrzymać frakcje w prosty i szybki sposób – podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie. Operator może w prosty i intuicyjny sposób – za pomocą jednego przycisku – wybrać jeden z 6 automatycznych programów pracy. Główny element urządzenia – wirnik – posiada 6 par tulei w 6 kolorach, dodatkowo narysowano na nim linie wyznaczające położenie tulei naprzeciw siebie oraz ponumerowano tuleje. Dzięki temu probówki intuicyjnie rozmieszcza się tak, aby równomiernie rozłożyć ciężar, a co za tym idzie siły odśrodkowe.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. PRF Duo Quattro jest skomputeryzowanym i prostym w obsłudze urządzeniem.
 2. Ustawić urządzenie tak, aby włącznik urządzenia był stale dostępny.
 3. Zachować 10 cm luz wokół urządzenia przez cały czas. Nie stawiać na innych urządzeniach.
 4. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 5. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 6. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 7. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie.
 2. Otworzyć pokrywę.
 3. Włożyć probówki.
 4. Zamknąć pokrywę.
 5. Ustawić parametry (m.in. prędkość wirowania, promień wirnika, kąt nachylenia).
 6. Przystąpić do pracy.
 7. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie.
 8. Oczyścić, zdezynfekować i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 3. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 4. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 5. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 6. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: