WYCIĄG TURBINOWY TORNADO PRO

I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia wyciąg turbinowy TORNADO PRO będącego wyposażeniem laboratorium lub też w innych miejscach określonych przez producenta np. gabinety stomatologiczne.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Wyciąg TORNADO PRO jest wyciągiem turbinowym przeznaczonym do stanowiskowego odciągania pyłów powstających w trakcie obróbki w laboratoriach techniki dentystycznej, gabinetach stomatologicznych i zakładach jubilerskich. Potrójny system filtracji pyłów skutecznie zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia wewnątrz wyciągu. Wysoka zdolność separacji pyłów – 99,9% zapewnia pełną ochronę zdrowia przed wytwarzanym podczas obróbki pyłem. Niski poziom hałasu zapewnia komputerowo zaprojektowane wytłumienie. Wysoka moc turbiny gwarantuje skuteczną obsługę do 2 stanowisk pracy.
Mikroprocesowa automatyka umożliwia sterowanie pracą wyciągu przez mikrosilnik oraz monitorowanie pracy silnika. System kontroli zapełnienia filtrów informuje o konieczności ich wymiany. Prosta procedura wymiany filtrów nie wymaga dodatkowych narzędzi.
Uniwersalny system mocowania kopyt umożliwia praktyczną wymianę końcówek ssących typu KS.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Urządzenie służy wyłącznie do odsysania pyłów powstających podczas obróbki materiałów stosowanych w stomatologii i jubilerstwie. Podczas obróbki niektórych materiałów, np. masy osłaniającej powstaje duża ilość pyłu niebezpiecznego dla zdrowia. Podczas pracy na urządzeniu należy stosować przepisy w zakresie ochrony dróg oddechowych i oczu.
 2. Wyciąg turbinowy należy trzymać na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej, tak aby mieć łatwy dostęp do filtra i aby zostawić przestrzeń na wylatujące powietrze.
 3. Obsługę wyciągu należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi wyciągu oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 4. Pracownik obsługujący wyciąg nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 5. Urządzenie to może być używane tylko wewnątrz budynków, w zakresie temperatur od 5 – 40°C.
 6. Producent rekomenduje pracę na maksymalnie 75% mocy urządzenia. Długotrwała praca na najwyższych obrotach turbiny przyspiesza jej zużycie.
 7. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 8. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży oraz właściwych osobistych środków ochronnych takich jak maska, fartuch
  i okulary ochronne. 

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy wyciągu turbinowego należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • czy rura lub otwór przyłącza wyciągu nie jest zatkany;
 • czy urządzenie nie ma zanieczyszczeń (w razie potrzeby – przetrzeć element wilgotną szmatką);
 • działanie przycisków sterujących oraz wyświetlaczy czasu, mocy i alarmu.

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Ustawić włącznik sieciowy POWER na pozycję „1” – zaświeci się wyświetlacz i pojawi się komunikat o łącznym czasie pracy wyciągu wyrażonym w godzinach (H) i minutach (M), a następnie podświetli się ostatnio używany tryb pracy.
 2. Nastawić odpowiednią moc ssania urządzenia w zakresie 10 stopni. Dokonaj regulacji mocy za pomocą przycisków „+” i „-”. Nastawiona wartość będzie pokazywana na wyświetlaczu w formie linii.
 3. Wybrać tryb pracy: manualny lub automatyczny.
 4. W razie awarii wyłączyć wyciąg turbinowy z sieci wyłącznikiem głównym.
 5. Po zakończeniu pracy wyłączyć wyciąg z gniazdka sieciowego, dokładnie oczyścić powierzchnię i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać wyciągu w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu, pomieszczeniach o wysokiej wilgotności ani blisko źródeł ciepła.
 2. Nie uruchamiać urządzenia jeżeli rura lub otwór przyłącza wyciągu jest zatkany.
 3. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 4. Nie wylewać i nie myć wyciągu dużą ilością wody, gdyż może to spowodować przebicie elektryczne lub korozję.
 5. Nie dopuszczać do zbytniego zapełnienia filtra.
 6. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 7. Nie dopuszczać do pracy przy wyciągu osób postronnych.
 8. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 9. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją wyciągu turbinowego.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu, brudu i wilgotnych powierzchni.
 4. Należy regularnie kontrolować stan wypełnienia worka filtracyjnego. Worek powinien być wymieniany minimum 1 raz na 2 miesiące.
 5. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 6. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code