Regulamin konkursu

Regulamin konkurs

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu #BoŚwiatPotrzebujeTwojegoUśmiechu –zwanego dalej Konkursem, jest DOROTA STANKOWSKA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA, ul. Mogileńska 10A/2, 61-052 Poznań, REGON 300116101, NIP 782-228-06-73, Tel: 518 327 667, e-mail: rejestracja@stankowscybialach.pl, zwana dalej Organizatorem.
 1. Regulamin określa przedmiot Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród, sposób ich uzyskania i przekazania zwycięzcom Konkursu.
 1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych przez Organizatora, a także członków Jury, osób współpracujących z Organizatorem oraz członków najbliższej rodziny wyżej wskazanych podmiotów. Każda z osób, spełniająca warunki Regulaminu, wraz z nadesłaniem zgłoszenia, staje się Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 1. Zgłoszenia dokonane niezgodne z Regulaminem, w tym w szczególności po wyznaczonym w Regulaminie terminie, nie będą oceniane.
 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów niniejszego Konkursu. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy mają prawo wglądu do danych osobowych dotyczących ich osoby oraz ich modyfikowania.
 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz brakiem zastrzeżeń co do jego treści, a także co do formy i realizacji Konkursu.
 1. Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

§2 Przedmiot Konkursu.

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie jednego, najciekawszego zdjęcia udostępnionego na Facebook’u lub Instagramie. Wybór zdjęcia zwycięskiego dokona jury w składzie Dorota Stankowska, Przemysław Stankowski i Robert Białach.
 1. Zgłoszeniem do konkursu jest wstawienie na swoim profilu na Facebook’u lub Instagramie zdjęcia zawierającego uśmiech zgłaszającego oraz opatrzenie go jednym z 4 hasztagów: #BoŚwiatPotrzebujeUśmiechu
  #BoSwiatPotrzebujeUsmiechu
  #BoŚwiatPotrzebujeTwojegoUśmiechu
  #BoSwiatPotrzebujeTwojegoUsmiechu
  oraz hasztagiem #stankowscybialachstomatologia.

§3 PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 3 grudnia 2020 roku od godziny 16:00 do dnia 16 grudnia 2020 roku do godziny 23:59.
 1. Uczestnik dokonuje zgłoszenia najpóźniej do dnia 16 grudnia 2020 roku do godz. 23:59, poprzez umieszczenie zdjęcia konkursowego na swoim profilu na Facebook’u lub Instagramie i właściwe go oznaczenie (patrz: § 2, pkt 2).
 1. W konkursie można wziąć udział tylko raz. Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zdjęcie. Uczestnik przy udziale w Konkursie może posługiwać się tylko jednym profilem na portalu społecznościowym www.facebook.com lub na portalu społecznościowym Instagram.
 1. Zgłaszane zdjęcia nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa, w szczególności nie będą rozpatrywane prace zawierające treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. Zdjęcia naruszające przepisy prawa będą przez Organizatora w miarę możliwości usuwane. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane zdjęcia nie naruszają praw autorskich innych podmiotów.
 1. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie zdjęcia profilu „Stankowscy & Białach Stomatologia” na portalu społecznościowym www.facebook.com.
 1. Z chwilą dokonania przez Uczestnika zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zdjęć, tj. Utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz prawa pokrewne związane ze zdjęciami, w tym możliwość do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą. Przejście praw autorskich do zdjęć następuje wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczenia w czasie, na terytorium kraju i za granicą, a w szczególności:

– utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach;
– zwielokrotnienie (wytwarzanie) wszelkimi znanymi technikami;
– wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych i sieci multimedialnych;
– publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie oraz nadawanie i reemitowanie;
– publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
– eksploatacja w Internecie, w tym też na portalach społecznościowych, a w szczególności na portalu społecznościowym www.facebook.com na profilu „Stankowscy & Białach Stomatologia”.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu komputerowego Uczestnika.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Spośród zgłoszonych zdjęć o wygranej decyduje werdykt jury w składzie: Dorota Stankowska, Przemysław Stankowski, Robert Białach. Niezwłocznie po zakończeniu przyznawania Nagród zostanie sporządzony protokół dotyczący jego przebiegu.
 2. Do dnia 18 grudnia 2020 roku do godziny 23.59 Jury ogłosi wyniki Konkursu w formie odrębnego posta na portalu społecznościowym www.facebook.com na profilu „Stankowscy & Białach Stomatologia” oraz na odpowiednim profilu na Instagramie.
 3. Ewentualny podatek dochodowy od nagrody uiszczają Zwycięzcy Konkursu.
 4. Każdy Zwycięzca Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym Regulaminie ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.
 5. Nagrodą jest szczoteczka Oral-B Genius o wartości 800 zł.
 6. Do nagrody wymienionej w ust. 6 Laureat otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, przy czym nagroda ta nie zostanie Laureatowi wydana, lecz wpłacona przez płatnika (Organizatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z artykułem 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 1. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym www.facebook.com lub na portalu społecznościowym Instagram w terminie 3 dni od ich ogłoszenia. Aby otrzymać nagrodę, Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest za pomocą zwrotnej wiadomości – przesłanej nie później niż w 5 dni od daty otrzymania informacji o wygranej – wskazać swoje dane osobowe i adresowe. Po konsultacji telefonicznej zostanie wybrany dogodny termin wizyty. Za dzień realizacji nagrody uważa się wizytę konsultacyjną w gabinecie Stankowscy & Białach Stomatologia na ul. Pilskiej 15 w Poznaniu.
 1. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu.
 1. Organizator zastrzega prawo do zmiany wartości nagród lub ich nieprzyznania w przypadku niskiego poziomu nadesłanych prac, albo nienadesłania minimum 5 prac, które wezmą udział w Konkursie.
 1. Uczestnikom oraz osobom trzecim nie przysługuje prawo do składania odwołania oraz reklamacji co do sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia.

§5 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez Organizatora przez okres 1 roku od dnia zakończenia Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy, określony tymi przepisami, okres czasu.

Poznań, dnia 3.12.2020 r.

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code