AUTOKLAW CLINIKLAV 25

CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia autoklaw Cliniklav 25 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

OPIS URZĄDZENIA

Konstrukcja urządzenia Cliniklav 25 pozwala na uzyskiwanie bardzo krótkich czasów procesów i wyjątkowej skuteczności. Sterylizator oprócz oszczędności (niskie zużycie prądu i wody) oraz krótkiego czasu trwania poszczególnych cykli zmniejsza liczbę potrzebnych instrumentów znajdujących się na wyposażeniu gabinetu stomatologicznego. Posiadane instrumenty oraz tekstylia są w bardzo krótkim czasie gotowe do ponownego użycia. W przypadku programu uniwersalnego ładunek składający się z 15 kg instrumentów w przeciągu 56 min. jest gotowy do ponownego użycia (łącznie z fazą suszenia próżniowego). Stosując program szybki w przeciągu 14 minut otrzymuje się gotowe do użycia instrumenty. Cliniklav 25 został wyposażony w komorę wykonaną ze stali nierdzewnej z precyzyjnie wykonaną powierzchnią uszczelniającą, prostokątną komorę sterylizacyjną, która ułatwia załadunek i umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni. Urządzenie ma również automatyczne zamknięcie drzwi z regulowanym momentem obrotowym oraz zabezpieczający wyłącznik drzwi i samoczynny wyłącznik silnika. Ponadto posiada wygodny, dobrze czytelny wyświetlacz pokazujący informacje tekstowe i łatwo dostępne bezpieczniki sieciowe. W celu dokumentacji w sterylizatorze została zamieszczona zintegrowana drukarka. Do sterylizatora Cliniklav 25 można dodatkowo zamontować dejonizator MELAdem 55. Sterylizator parowy Cliniklav 25 posiada szerokie zastosowanie.
Został tak skonstruowany, aby służył zarówno szpitalom i ambulatoryjnym gabinetom zabiegowym, jak i lekarzom specjalistom wykonującym zabiegi operacyjne
w prywatnych gabinetach. 

Autoklaw Cliniklav 25 spełnia wymogi europejskich norm:

 • EN 285
 • EN 554
 • EN 556

UWAGI OGÓLNE

 1. Autoklaw jest urządzeniem przeznaczonym do sterylizacji narzędzi, materiałów używanych w szpitalach, gabinetach chirurgicznych, dentystycznych, a także do sterylizacji narzędzi używanych podczas prac naukowo – badawczych.
 2. Obsługę autoklawu należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi autoklawu oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący autoklaw nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Pracownik obsługujący autoklaw nie ma obowiązku posiadania odpowiednich uprawnień SEP, jeżeli:
 • autoklaw jest urządzeniem elektrycznym zasilanym tylko z sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • w dokumentacji techniczno-ruchowej autoklawu określono zasady jego obsługi i jest dostępna instrukcja jego obsługi.
 1. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 2. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy autoklawu należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • poziom wody destylowanej w zbiorniku autoklawu (w razie potrzeby – uzupełnić);
 • prawidłowość rejestracji procesu sterylizacji;
 • działanie przycisków sterujących oraz wyświetlaczy czasu, ciśnienia, temperatury i alarmu.

Ważne: Do autoklawu używać wyłącznie wody destylowanej, aby uniknąć uszkodzenia autoklawu, jak również uszkodzenia produktu poddanego sterylizacji.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Przygotować narzędzia i materiały do sterylizacji:
 • instrumenty oczyścić bezpośrednio po użyciu, a następnie myć
  w myjkach ultradźwiękowych, używając środków myjących, detergentów i wody destylowanej;
 • tacki przygotować i ułożyć na nich przedmioty oraz chemiczne indykatory kontroli skuteczności sterylizacji;
 • przedmioty na tackach umieszczać w odpowiednich odstępach celem zapewnienia cyrkulacji pary, ciecze ustawiać w naczyniach termoodpornych nie hermetycznych.
 1. Materiały na tackach przeznaczane do sterylizacji włożyć do autoklawu
  i zamknąć drzwi komory autoklawu.
 2. Włączyć cykl sterylizacji naciskając przycisk „start” (w tym czasie następuje uruchamianie i kontrolowanie elementów pracy sterylizatora za pomocą mikroprocesora).
 3. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego o zakończeniu cyklu otworzyć drzwi sterylizatora i wyjąć przedmioty sterylizowane.
 4. W przypadku konieczności sprawdzenia penetracji i przenikania pary materiałów w próżni w sterylizatorze, przeprowadzić test małego pakietu
  z plakietką wskaźnikową w temperaturze 134°C i w czasie 3 minut.
 5. Po zakończeniu cyklu otworzyć drzwi, wyjąć plakietkę wskaźnikową, zinterpretować wynik testu. W przypadku negatywnego testu poinformować przełożonego lub wezwać serwis.
 6. W razie awarii wyłączyć autoklaw z sieci wyłącznikiem głównym.
 7. Po zakończeniu pracy wyłączyć sterylizator z gniazdka sieciowego, dokładnie oczyścić powierzchnię i uszczelkę sterylizatora oraz uporządkować stanowisko pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuszczać do pracy autoklawu w obecności gazu lub par wybuchowych.
 2. Nie dopuścić do przegrzania pary wodnej do temperatury wyższej niż jej normalna temperatura przy danym ciśnieniu.
 3. Nie umieszczać dużej ilości materiałów na tacce (w celu dokładnej sterylizacji
  i suszenia).
 4. Nie zniszczyć uszczelki zamocowanej dookoła komory.
 5. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń na uszczelce drzwi.
 6. Nie wylewać i nie myć autoklawu dużą ilością wody, gdyż może to spowodować przebicie elektryczne lub korozję.
 7. Nie używać środków dezynfekujących do mycia komory autoklawu.
 8. Nie używać metalowych i ostrych szczotek do czyszczenia części autoklawu.
 9. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 10. Nie dopuszczać do pracy przy autoklawie osób postronnych.
 11. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 12. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją sterylizatora.
 3. Wszystkie podzespoły autoklawu są zarządzane przez mikroprocesor,
  co umożliwia testowanie na bieżąco obwodów elektrycznych oraz hydraulicznych i wyświetlanie wszelkich nieprawidłowości w pracy na ekranie ciekłokrystalicznym lub na wyświetlaczu.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

blank

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code