I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia do obturacji B&L SuperEndo β będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Bezprzewodowe innowacyjne urządzenie do wypełniania kanału termoplastyczną płynną gutaperką. Urządzenie umożliwia wprowadzenie uplastycznionej gutaperki wprost do kanału. Taka metoda kondensacji termoplastycznej gutaperki zapewnia łatwe i szybkie wypełnienie systemu kanałowego. Uplastyczniona gutaperka idealnie adaptuje się do nieregularnego kształtu kanału gwarantując szczelne wypełnienie na całej jego długości. Urządzenie łączy
w sobie najnowocześniejsze osiągnięcia elektroniki w połączeniu ze szczególną dbałością
o szczegóły. Uplastycznianie gutaperki oraz dozowanie jest kontrolowane mikroprocesorem zwiększając komfort pracy oraz możliwość uzyskania jeszcze lepszego sukcesu klinicznego.

III. UWAGI OGÓLNE

 1. B&L SuperEndo β to bezprzewodowy system wypełniania kanałów korzeniowych.
 2. Trzymać nagrzaną końcówkę/igłę, tłoczek z dala od łatwopalnych gazów i płynów.
 3. Urządzenie automatycznie wyłącza grzanie, gdy nie jest używane przez 10 minut.
 4. Nie trzymać urządzenia za przednią część pistoletu, ponieważ może być gorąca. Zawsze używać osłonek termicznych, aby chronić użytkownika i pacjenta.
 5. Urządzenie może być używane wyłącznie przez lekarzy dentystów do podawania gutaperki lub Resilonu do opracowanego kanału.
 6. Należy przechowywać igły w szczelnym opakowaniu, bez dostępu powietrza, gdyż
  są pokryte srebrem i mogą śniedzieć w wyniku narażenia na oddziaływanie powietrza. Do montażu/demontażu igły należy używać specjalnego dostarczonego w zestawie narzędzia.
 7. Igła musi być dokładnie przykręcona, aby zapobiec wyciekaniu materiału. Jednocześnie należy uważać, żeby nie dokręcić igły za mocno.
 8. Po zamocowaniu igły można użyć wyginarki, aby ją wygiąć o pożądany kąt. Nie można wyginać igły innym narzędziem.
 9. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 10. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 11. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 12. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Wybrać i przykręcić igłę o właściwym rozmiarze.
 2. Włożyć sztyft.
 3. Włączyć urządzenie.
 4. Wkładać kolejny sztyft, gdy poprzedni zostanie całkowicie zużyty.
 5. Założyć osłonę termiczną na przednią część pistoletu.
 6. Wytrzeć niepotrzebny materiał z igły używając gazy.
 7. Po zakończeniu pracy należy wyczyścić komorę z pozostałego materiału i wyłączyć urządzenie.
 8. Wyciągnąć tłoczek do tyłu i oczyścić komorę grzejną.
 9. Wysterylizować igłę i osłonkę termiczną przy użyciu autoklawu. 
 10. Uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie używać urządzenia w bliskiej odległości od innych elektrycznych chirurgicznych instrumentów, telefonów komórkowych, odbiorników radiowych, odbiorników telewizyjnych i satelitarnych gdyż te urządzenia mogą zakłócać pracę.
 3. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 4. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 5. Nie sterylizować w autoklawie końcówki (pistoletu) ani ładowarki, nie umieszczać
  w chemicznych środkach dezynfekcji.
 6. Nie zmieniać igły gdy jest gorąca.
 7. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 8. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 9. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: