I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia laser do tkanek miękkich Biolase Epic X będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

System lasera diodowego Biolase Epic X to najnowocześniejsze urządzenie chirurgiczne
i terapeutyczne, przeznaczony do szerokiej gamy zabiegów na tkankach miękkich jamy ustnej i wybielania zębów. Urządzenie zostało dopuszczone do tymczasowego uśmierzania niewielkiego bólu. Epic X wykorzystuje diodę półprzewodnikową jako półprzewodnikowe źródło niewidzialnego promieniowania podczerwonego. Energia jest dostarczana do miejsca leczenia za pomocą elastycznego włókna podłączonego na jednym końcu do źródła lasera
i drugi koniec do rękojeści. Zaprojektowano i zoptymalizowano różne rodzaje jednorazowych końcówek do różnych zastosowań. 

III. UWAGI OGÓLNE

 1. EPIC X umożliwia uśmierzanie bólu pochodzącego ze stawu skroniowo-żuchwowego oraz innych rodzajów bólu w jamie ustnej, bólach szczęki i żuchwy.
 2. Ustawić urządzenie tak, aby włącznik urządzenia był stale dostępny.
 3. Urządzenie uruchamiane jest za pomocą bezprzewodowego przełącznika nożnego.
 4. Konsola podstawowa jest przenośna, zawiera laser diodowy i wszystkie elementy zasilające laser oraz posiada ekran dotykowy, który umożliwia użytkownikowi nawigację z ekranu na ekran, wybieranie procedur, wprowadzanie i/lub zmianę ustawień.
 5. Kiedy laser jest w użyciu, wszystkie wejścia do gabinetu muszą być oznaczone odpowiednim znakiem ostrzegawczym.
 6. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 7. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 8. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 9. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.
 10. Stomatolog, pacjent, asystent i wszyscy pozostali wewnątrz lub wchodzący na salę muszą nosić odpowiednie okulary ochronne dla długości fali 940 nm, OD 4 lub większej (OD4+) zawsze, gdy używany jest laser. Przed użyciem należy sprawdzić okulary pod kątem wżerów i/lub pęknięć. Wymienić okulary, jeśli są uszkodzone.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie.
 2. Ustawić parametry.
 3. Przystąpić do pracy.
 4. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie.
 5. Oczyścić, zdezynfekować i wysterylizować rękojeść i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w obecności palnych środków znieczulających lub gazów utleniających (np. tlenków azotu (N2O) i tlenu) lub w bliskim sąsiedztwie rozpuszczalników lotnych (np. eteru lub alkoholu). Nieprzestrzeganie zalecenia grozi ryzykiem wybuchu.
 2. Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę ani w odbicia lustrzane.
 3. Nie dopuścić do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 4. Nie zaginać ani zakleszczać kabla zasilającego.
 5. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 6. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 7. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający ładowarkę z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: