I. CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia skaner wewnątrzustny iTero będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

II. OPIS URZĄDZENIA

Zaawansowana technologicznie końcówka skanująca umożliwia precyzyjne wykonanie badania wykonując 20 zdjęć na sekundę, dzięki czemu całe badanie trwa zaledwie kilkanaście minut. Uzyskane obrazy są składane w jedną całość i na tej właśnie podstawie powstaje cyfrowy wycisk zębów. Aktualny obraz zgryzu Pacjenta z łatwością można przenieść drogą cyfrową na ekran komputera. Uzyskane modele można dowolnie obracać na dotykowym ekranie, dzięki czemu Pacjent ma możliwość zobaczenia swojego nowego uśmiechu z różnych perspektyw. 

III. UWAGI OGÓLNE

 1. Badanie cyfrowym trójwymiarowym skanerem wewnątrzustnym iTero jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne dla Pacjenta.
 2. Ze względu na stabilizację przechyłu należy podczas przemieszczania ciągnąć urządzenie za przedni lub tylny uchwyt. W przypadku pchania urządzenia przeszkody na podłodze mogą doprowadzić do tego, że koła urządzenia zostaną zablokowane
  i urządzenie przewróci się.
 3. Funkcję dotykową można aktywować w rękawiczce i bez niej.
 4. Obsługę urządzenia należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej
  z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi urządzenia oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 5. Pracownik obsługujący urządzenie nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 6. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 7. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży.

IV. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy sprawdzić:

V. CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Włączyć urządzenie. 
 2. Włożyć specjalną końcówkę skanującą do jamy ustnej Pacjenta.
 3. Można przystąpić do pracy.
 4. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenie.
 5. Oczyścić i zdezynfekować powierzchnie i uporządkować stanowisko pracy.

VI. CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie używać urządzenia w atmosferze z niebezpieczeństwem wybuchu.
 2. Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
 3. Nie wolno chwytać jedną ręką lub chwytać monitora na górze lub na dole. Taki sposób regulacji pozycji monitora może mieć negatywny wpływ na działanie ekranu.
 4. Nie dopuszczać do gromadzenia się osadów i zanieczyszczeń.
 5. Nie dopuszczać do pracy przy urządzeniu osób postronnych.
 6. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 7. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

VII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z wtyczki.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją urządzenia.
 3. Trzymać urządzenie z dala od kurzu i brudu.
 4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 5. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

VIII. W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj: