TERMODEZYNFEKTOR MELAG MELATHERM 10

CEL WPROWADZENIA INSTRUKCJI I ZAKRES STOSOWANIA

 1. Celem instrukcji jest określenie zasad organizacji bezpiecznej pracy dla obsługi
  i użytkowania urządzenia termodezynfektor MELAG MELAtherm 10 będącego wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
 2. Przekazanie przez pracodawcę instrukcji stanowiskowej zgodnie z § 41 ust 1 oraz 2 Rozporządzenia Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

OPIS URZĄDZENIA

Termodezynfektor to myjnia do maszynowego mycia narzędzi ze zintegrowanym monitorowaniem procesów. Kontrola i dokumentacja istotnych parametrów zapewniają wystandaryzowane i powtarzalne procesy. Automatyczne dozowanie płynnych mediów procesowych, obejmujących środek czyszczący, neutralizator i środek płuczący zapewnia optymalne wyniki czyszczenia i suszenia z użyciem termodezynfektora. Dezynfekcja narzędzi następuje poprzez zastosowanie gorącej wody w określonym czasie. Termodezynfektor serii MELAtherm zapewnia efektywną maszynową dekontaminację narzędzi w specjalnie opracowanych do tego akcesoriach. Wszystkie dostępne kosze, uchwyty, zasobniki mycia i adaptery zostały skontrolowane pod względem różnorodnych wymogów w praktyce lekarskiej
i stomatologicznej. Urządzenie wyposażone jest w automatyczną dokumentację – zapis danych na karcie CF oraz dwa interfejsy sieciowe – pełna kontrola i zarządzanie danymi o cyklach. Podczas jednego cyklu można umyć i zdezynfekować 8 kaset
z instrumentami dla 40 pacjentów stomatologicznych. 

Melatherm 10 jest wyposażony w wewnętrzny uzdatniacz wody. Myjnia została zaprojektowana zgodnie z normą EN 15883.

W urządzeniu myjąco-dezynfekującym narzędzia przechodzą przez cztery istotne etapy procesu dla optymalnych wyników:

1. Mycie: 

Początkowo następuje faza płukania wstępnego zimną wodą dla usunięcia dużych zanieczyszczeń i białek. Zastosowanie zimnej wody do płukania wstępnego uniemożliwia osiadanie (koagulację) białek na narzędziach. Późniejsza faza mycia jest przeprowadzana z alkaliczno-enzymatycznym środkiem myjącym i ciepłą wodą.

2. Neutralizacja: 

Neutralizator na bazie kwasu cytrynowego lub fosforowego dzięki niskiej wartości pH wyrównuje alkaliczność fazy mycia. Neutralizacja i późniejsze płukanie pośrednie narzędzi w myjni maksymalizuje rezultat mycia i usuwa pozostałości chemikaliów.  

3. Dezynfekcja:

Dezynfekcja termiczna narzędzi półkrytycznych i krytycznych następuje po płukaniu pośrednim czystą wodą w 90 °C i z czasem wyjaławiania 5 minut. Dzięki połączeniu temperatury i czasu przy dezynfekcji termicznej osiąga się szczególnie ważną wartość A0 co najmniej 3000, czyli dezynfekcję wysokiego poziomu. Wartość A0 stanowi kryterium eliminacji mikroorganizmów metodą dezynfekcji wilgotnym gorącem.

Wszystkie programy MELAtherm 10 są wykonane w taki sposób, że oszczędza się zasoby i energię, a równocześnie skutecznie wypełnia się potrzebę krótkiego czasu działania i najlepszych wyników mycia. Już podczas fazy nagrzewania do dezynfekcji dodaje się neutralny pod względem pH środek płuczący MEtherm 61, aby optymalnie regulować jakość wyników suszenia.

4. Suszenie:

Aktywne maszynowe suszenie zewnętrzne i wewnętrzne chroni narzędzia i oszczędza czas w procesie dekontaminacji. Powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczane przy pomocy filtra HEPA z mikroorganizmów i jest prowadzone do komory mycia termodezynfektora do osuszania narzędzi. Narzędzia są dostępne w stanie suchym
i ciepłym po myciu oraz dezynfekcji. W przypadku wąskokanałowych narzędzi wgłębionych, przykładowo prostnic i kątnic, endoskopów lub specjalnych narzędzi oftamologicznych, ze względu na złożoność powinno następować dodatkowe ręczne suszenie zgodnie z wytycznymi producenta. Aktywne suszenie w MELAtherm zapewnia zachowanie wartości: unika się korozji, uszkodzeń i powstawania plam na narzędziach.

UWAGI OGÓLNE

 1. Termodezynfektor jest urządzeniem przeznaczonym do mycia i dezynfekcji narzędzi gabinetach stomatologicznych.
 2. Obsługę termodezynfektora należy powierzyć osobie, która ma skończone 18 lat zapoznanej z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną, znającej zasady działania i obsługi termodezynfektora oraz przeszkolonej z zakresu bhp na stanowisku pracy oraz posiadająca aktualne badania lekarskie.
 3. Pracownik obsługujący termodezynfektor nie może być pod wpływem alkoholu, środków odurzających, leków psychotropowych oraz podobnie działających substancji odurzających.
 4. Stosować tylko oryginalne akcesoria MELAG.
 5. Użytkować urządzenie w otoczeniu o temperaturze powyżej zera.
 6. Przy ustawieniu urządzenia należy upewnić się, że sąsiadujące szafki lub przedmioty są odporne na skropliny. W trakcie pracy urządzenie wydziela parę wodną, która może uszkodzić położone w bliskiej odległości obiekty.
 7. Urządzenie powinno znajdować się poza miejscem udzielania świadczeń medycznych. Odstęp ten powinien wynosić minimum 1,5 metra. 
 8. Nośniki dokumentacyjne (komputery, czytniki kart CF) muszą być umieszczone tak, aby nie mogły wchodzić w kontakt z cieczami.
 9. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości i należycie oświetlone.
 10. Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży i rękawic ochronnych

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy termodezynfektora należy sprawdzić:

 • czy napięcie zasilające jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej;
 • wizualnie stan przewodu zasilającego;
 • czy uziemienie jest prawidłowe;
 • poziom płynów w zbiornikach termodezynfekatora (w razie potrzeby – uzupełnić);
 • działanie przycisków sterujących i wyświetlacza.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY I JEJ ZAKOŃCZENIU

 1. Przygotować narzędzia i materiały do sterylizacji – usunąć pozostałości płynów przed umieszczeniem ich w urządzeniu.
 2. Włączyć urządzenie przyciskiem sieciowym.
 3. Nacisnąć trzeci przycisk od lewej na panelu obsługowym w celu odblokowania drzwi.
 4. Złożyć drzwi do przodu i włożyć narzędzia przeznaczone do mycia i dezynfekcji przestrzegając poniższych zasad:
 • nie wkładać lub nie ustawiać poszczególnych przyrządów bezpośrednio w koszu podstawowym. Korzystać do tego z koszów lub zasobników;
 • upewnić się, że narzędzia nie wystają po bokach koszy na przyrządy. Wystające narzędzia mogą uszkodzić uszczelkę i powierzchnię drzwi lub ścianki boczne komory mycia. Narzędzia mogą pęknąć.
 • Unikać blokad ramion spryskiwaczy przez wystające do góry lub do dołu narzędzia. Ramiona spryskiwaczy muszą być w stanie swobodnie się kręcić.
 1. Podnieść drzwi i przycisnąć je, aż zacznie działać zamknięcie silnika.
 2. Włączyć cykl naciskając przycisk „start” (w tym czasie następuje uruchamianie i kontrolowanie elementów pracy za pomocą komputera).
 3. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego o zakończeniu cyklu otworzyć drzwi termodezynfektora. Należy zachować ostrożność ze względu na ryzyko poparzenia przez wydostające się gorące opary.
 4. Wyjąć narzędzia dopiero wtedy, gdy urządzenie wystygnie.
 5. W razie awarii wyłączyć termodezynfektor z sieci wyłącznikiem głównym.
 6. Po zakończeniu pracy wyłączyć termodezynfektor z gniazdka sieciowego, dokładnie oczyścić powierzchnię termodezynfektora oraz uporządkować stanowisko pracy.

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

 1. Nie dopuszczać do pracy termodezynfektora w strefie zagrożenia wybuchem.
 2. Nie użytkować urządzenia, kiedy kabel sieciowy lub wtyczka są uszkodzone.
 3. Nie ciągnąć za kabel, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka. Zawsze chwytać za wtyczkę.
 4. Nie zaginać ani zakleszczać przewodu sieciowego.
 5. Nie prowadzić kabla sieciowego wzdłuż źródła ciepła. 
 6. Nie zakrywać przednich szczelin wentylacyjnych.
 7. Nie dopuszczać do pracy przy termodezynfektorze osób postronnych.
 8. Nie wolno używać urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, kabel zasilający lub samo urządzenie.
 9. Nie wolno używać narzędzi do innych celów, niż do tych, do których zostały przeznaczone przez producenta.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi lub czyszczeniem – wyjąć kabel zasilający z gniazdka sieciowego.
 2. Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją termodezynfektora.
 3. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu,
  a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
 4. Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Numer alarmowy: 112

Szukasz implantów dentystycznych w Poznaniu? Zobacz tutaj:

Opinie
Naszych Pacjentów

5/5

Wszystkie opinie pochodzą od naszych Pacjentów, większość z nich została także opublikowane w naszych mediach społecznościowych.

Zapraszamy do zapoznania się z resztą opinii o naszym centrum stomatologicznym.

Tomasz Szmidt

Wyjątkowe miejsce stworzone przez ludzi przepełnionych pasją i najwyższą formą profesjonalizmu i sercem na dłoni.

Tomasz Schmidt

Prowadzący program „Ostre Cięcie”

wszystkie specjalizacje w jednym miejscu

bezpłatne wifi

strefa relaksu

pyszna kawa i herbata

płatność kartą, kredytowanie

parking dla Pacjentów

przystosowany dla niepełnosprawnych

klimatyzowane wnętrza

Formularz Kontaktowy


Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania oraz ustalimy termin wizyty.

Zadzwoń tel. 518 327 667 lub napisz:

  Potrzebujesz Pomocy?
  Scan the code